Hasta Hakları
02 Temmuz 2018

HASTA HAKLARI

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

• Hizmetten genel olarak faydalanma:  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 


• Eşitlik içinde hizmete ulaşma:  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 


• Bilgilendirilme:  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 


• Kuruluşu seçme ve değiştirme:  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 


• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 


• Bilgi isteme:  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 


• Mahremiyet:  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya, 


• Rıza ve izin:  Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 


• Reddetme ve durdurma:  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 


• Güvenlik:  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
• Dini vecibelerini yerine getirebilme:  Kuruluşların imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 


• Saygınlık görme:  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 


• Rahatlık:  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 


• Ziyaret:  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 


• Refakatçi bulundurma:  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 


• Müracaat, şikayet ve dava hakkı:  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

 
• Sürekli hizmet:  Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 


• Düşünce belirtme:  Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, HAKKI VARDIR.