Hasta Hakları
11 Eylül 2023

Hasta Hakları

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

• Hizmetten genel olarak faydalanma      : Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

• Eşitlik içinde hizmete ulaşma                 : Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

• Bilgilendirilme                                         : Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

• Kuruluşu seçme ve değiştirme               : Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme : Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 

• Bilgi isteme                                               : Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 

• Mahremiyet                                              : Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya, 

• Rıza ve izin                                               : Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

• Reddetme ve durdurma                          : Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

• Güvenlik                                                   : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

• Dini vecibelerini yerine getirebilme       : Kuruluşların imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 

• Saygınlık görme                                       : Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 

• Rahatlık                                                    : Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

• Ziyaret                                                      : Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 

• Refakatçi bulundurma                            : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

• Müracaat, şikayet ve dava hakkı           : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

• Sürekli hizmet                                          : Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 

• Düşünce belirtme                                     : Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, HAKKI VARDIR.